ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей документ є еквівалентом усної угоди, і акцептується реєстрацією на сайті «www.admixer.academy» (надалі – «Сайт»). Будь ласка, ознайомтеся з текстом Публічного договору (надалі – «Договір») перед тим, як ви почнете реєстрацію або замовлення послуг на Сайті.

Загальні положення.

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб'єкта господарської діяльності ТОВ «АДМІКСЕР АКАДЕМІЯ» (надалі – «Виконавець») і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 640 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.

 

Акцепт Оферти, укладення Договору.

Акцепт умов цього Договору є також акцептом Замовником всіх інших угод, правил, інших документів, опублікованих на Сайті, які є невід’ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг Виконавцем.

Укладення Замовником Договору з Виконавцем (акцепт цієї Оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

1. Ознайомлення з умовами цього Договору та іншими угодами,  правилами, що регулюють взаємини Сторін розміщеними на Сайті.

2. Заповнення реєстраційної форми (анкети) Замовника, опублікованої на Сайті. При заповненні анкети Замовник вказує електронну адресу (надалі – e-mail), номер телефону, прізвище, ім’я та досвід. Замовник зобов'язаний вказувати правдиві дані. Під «правдивими даними» розуміються дані, надані Замовником під час реєстрації на Сайті Виконавця, а також при замовленні послуг, необхідні для ідентифікації Замовника.

3. Відправка реєстраційної форми Виконавцю через інтерфейс на Сайті.

4. Направлення на e-mail Замовника рахунку на оплату або здійснення оплати Замовником онлайн через платіжну систему LiqPay (відкритий веб-застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток).

Реєструючись на Сайті, Замовник акцептує умови цього Договору.

Замовник не має права уступати або яким-небудь іншим чином передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

Виконавець має право на свій розсуд без згоди Замовника уступити або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Замовнику відповідне повідомлення на e-mail, вказаний в реєстраційній формі Замовника.

Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку шляхом обов'язкового розміщення зазначених  змін (доповнень) на Сайті Виконавця. Всі зміни (доповнення), що вносяться Виконавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов'язковими з моменту їх розміщення на Сайті. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід'ємною його частиною. 

  

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

 

Послуга/Послуги – інформаційно-консультаційні послуги за відповідними темами (програмами), що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Запису. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за Договором, визначається на Сайті.

Online-трансляція – конкретно визначені, в односторонньому порядку Виконавцем, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною темою (програмою), шляхом надання Замовнику доступу у Персональному кабінеті Замовника, для перегляду відео-трансляції, в режимі реального часу. Інформація про Online-трансляцію зазначається на сторінці відповідної Online-трансляції на Сайті.

Запис – відеозапис, на якому надається Послуга за відповідною темою (програмою). Замовнику надається доступ у Персональному кабінеті Замовника на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису. Інформація про Запис зазначається на сторінці відповідного Запису на Сайті.

Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони.

Персональний кабінет – веб-сторінка, розміщена на Сайті до якої отримує персональний доступ Замовник, після завершення процедури реєстрації.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На підставі цього Договору Виконавець надає Замовнику Послуги, шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Запису, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором.

2.2. Строки, місце та час надання Послуг зазначаються на Сайті.

2.3. Послуга вважається наданою у повному обсязі з моменту розміщення Запису/Онлайн-трансляції у Персональному кабінеті Замовника. 

2.4. У разі обрання Замовником отримання Послуг онлайн, Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом розміщення Запису/Онлайн-трансляції у Персональному кабінеті Замовника. У такому випадку, Послуги вважаються наданими належним чином та належної якості з моменту такого розміщення.

2.5. Заміна, зміна та перенесення строків надання Послуг проводиться Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Якісно і в строк надати Послуги.

3.1.2. Без затримок попередити Замовника про всі обставини, які впливають або можуть вплинути на якість Послуг, що надаються, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Сплатити вартість Послуг у встановлені строки.

3.2.2. Забезпечити, під час Заходу, громадський спокій та порядок в приміщеннях та на прилеглих територіях.

3.2.3. Забезпечити збереження майна Виконавця та третіх осіб, яке буде перебувати у безпосередньому використанні Замовника під час надання Послуг. У разі пошкодження вказаного майна, Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість майна протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту виставлення Виконавцем рахунку за пошкоджене майно.

3.2.4. Замовник не має права передавати та розповсюджувати надані йому відеоматеріали.

3.2.5. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Запису на Сайті Виконавця.

 

3.3. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Online-трансляції/Запису особистим очікуванням Замовника. Зміст Online-трансляції/Запису представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника.

3.4. Виконавець залишає за собою право змінити місце та/або дату проведення Заходу. Про зміну місця та/або дати проведення Заходу Виконавець розміщує інформацію на Сайті. Якщо у випадку зміни місця та дати проведення Заходу, Замовник не має змоги відвідати Захід, Виконавець повертає Замовнику сплачені кошти протягом 14 календарних днів з дати отримання вимоги від Замовника, за умови, що така вимога направлена протягом 10 днів з дати розміщення повідомлення про зміну місця та/або дати проведення Заходу на Сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право відхилити вимоги Замовника, отримані після спливу вищезазначеного строку.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Сайті.

4.2. Оплата Послуг здійснюється в українській гривні. 

Замовник здійснює оплату Послуг за організацію участі Замовника у Заході згідно виставленого рахунку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 

Оплата послуг за надання доступу для перегляду Online-трансляції/ій та Запису/ів здійснюється через платіжну систему LiqPay.

4.3. Вартість сплачених Замовником Послуг за доступ до перегляду Online-трансляції/ій та Запису/ів поверненню не підлягає.

4.4. Якщо Замовник оплатив Послуги доступу до перегляду Online-трансляції/Запису у Персональному кабінеті, а вони не були надані з вини Виконавця, останній зобов’язаний повернути Замовнику 100% вартість ненаданих Послуг протягом 14 календарних днів з моменту отримання такої вимоги від Замовника.

4.5. У випадку відмови Замовника від участі у Заході, останній направляє на e-mail Виконавця лист, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку Заходу, з вимогою про повернення сплачених коштів. У такому випадку, Виконавець зобов’язаний повернути 100% сплачених Замовником коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання такої вимоги.

4.6. У випадку порушення Замовником строку зазначеного у п.4.5. Договору, сплачені Замовником кошти не повертаються.

 

 

5. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. У випадку відсутності надходження грошових коштів за 7 (сім) календарних днів до початку надання Послуг, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов Договору без попередження про це Замовника.

5.2. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг в разі порушення Замовником обов’язків, передбачених пп. 3.2.2, 3.2.3 цього Договору. У такому випадку кошти не повертаються, послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

5.3. У випадку порушення Замовником п.5.3. Договору, сплачені кошти не повертаються.

5.4. Комісії банків сплачуються за рахунок Замовника.

 

6. ФОРС МАЖОР.

6.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі), епідемії, епізоотії, політичних катаклізмів, війни, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

6.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону.

6.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є сертифікат, що надається Торгівельно-промисловою палатою України.

6.4. У випадку дії форс-мажорних обставин всі виплати підлягають поверненню, штрафні санкції не застосовуються, а Виконавець може змінити програму Заходу, або перенести строки надання Послуг.

 

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Інформація, що надається Виконавцем Замовнику за цим Договором, є комерційною таємницею та інтелектуальною власністю Виконавця та/або третіх осіб і захищається законодавством про інтелектуальну власність.

7.3. В разі порушення прав інтелектуальної власності шляхом використання об’єктів інтелектуальної власності всупереч умовам цього Договору винна Сторона сплачує на користь потерпілої Сторони збитки, зумовлені таким порушенням.

7.4. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

7.5. Розірвання даного Договору можливі за взаємною згодою сторін. Сторона яка ініціює розірвання Договору, письмово попереджає іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. 

7.6. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди справа передається на розгляд до суду у відповідності  з чинним законодавством України.           

7.7. Сторони даного Договору, дають свою згоду на обробку їх персональних даних іншою Стороною протягом необмеженого строку в обсязі, зазначеному в Договорі, з метою ведення систематизації та обліку діяльності, а також погоджуються на внесення будь-яких змін до таких баз даних без додаткового повідомлення особи, дані про яку обробляються.