ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Цей договір є публічним договором-офертою. Суб'єкт підприємницької діяльності (вказати П. І. Б.) - Виконавець, пропонує укласти цей договір про наступне:

Цей документ має статус письмовій публічної оферти, адресованої юридичним і дієздатним фізичним особам (далі - «Оферта»). Цей документ опублікований на сайті admixer.academy (далі - Сайт)

Договір вважається укладеним з моменту прийняття пропозиції (акцепту оферти) шляхом вчинення дій, передбачених офертою, що означають повне і беззастережне прийняття Вами (Замовником) всіх умов Договору без будь-яких вилучень і обмежень. Умови Договору викладені нижче. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, оплата участі в Конференції означає прийняття Вами (Замовником) всіх умов цього Договору незалежно від того, чи були Ви ознайомлені з умовами її проведення з дати оплати.

 

Акцепт Оферти, укладення Договору.

Акцепт умов цього Договору є також акцептом Замовником всіх інших договорів, правил, інших документів, опублікованих на Сайті і що визначають порядок надання послуг Виконавцем.

Укладення Замовником Договору з Компанією (акцепт цієї Оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

1. Ознайомлення з умовами цього Договору та іншими угодами, і правилами, що регулюють взаємини Сторін і розміщеними на Сайті admixer.academy.

2. Заповнення реєстраційної форми (анкети) Замовника, опублікованої за адресою: admixer.academy. При заповненні анкети Замовник вказує електронну адресу (e-mail). Замовник зобов'язаний використовувати дійсний e-mail.

3.Відправка реєстраційної форми в Компанію через інтерфейс на Сайті;

4. Підтвердження Виконавцем реєстрації Замовника і направлення на e-mail Замовника рахунку на оплату.

Замовник не має права уступати або яким-небудь іншим чином передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

Виконавець має право на свій розсуд без згоди Замовника уступити або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Замовнику відповідне повідомлення за допомогою електронної пошти, за адресою, вказаною в анкеті Замовника.

Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до цього Договору здійснюється Виконавцем шляхом обов'язкового розміщення зазначених  змін (доповнень) на сайті Виконавця за адресою admixer.academy. Всі зміни (доповнення), що вносяться Виконавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов'язковими для всіх осіб, які є замовниками цього Договору з моменту їх розміщення за вищевказаною адресою. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід'ємною частиною.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. На підставі цього Договору Виконавець зобов’язаний надати Замовнику послуги по організації участі Замовника у Конференції на обрану Замовником тему (надалі - Конференція) згідно Плану-графіку, що доступний на сайті admixer.academy.

           

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги по організації участі Замовника у Конференції на тему і в строки, що обрані Замовником.

Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню Замовнику наступних послуг при проведенні конференції:

-  підбір та забезпечення участі спікерів Конференції (співробітників Виконавця);

-  надання в тимчасове користування конференц-залу для спікерів конференції;

-  надання в тимчасове користування необхідного обладнання;

-  надання необхідної технічної підтримки;

- надання методичних матеріалів;

- надати по закінченню Конференції Замовнику (співробітникам Замовника) сертифікат про його участь в Конференції.

2.2. Виконавець повинен:

2.2.1. Якісно і в строк надати послуги, що вказані в пункті 2.1. цього Договору.

2.2.2. Без затримок попередити Замовника про всі обставини, які впливають або можуть вплинути на якість послуг, що надаються.

2.3. Заміна передбачених дійсним Договором заходів проводиться за умови обов’язкового письмовою повідомлення Замовника.

2.4. Замовник зобов’язаний:

2.4.1. Вчасно, не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку конференції, проінформувати Виконавця про остаточну кількість учасників, що беруть участь у конференції.

2.4.2. Сплатити надані послуги, згідно з умовами розділу 3 даного Договору.

2.4.3. Забезпечити, під час проведення заходу, громадський спокій та порядок в приміщеннях та на прилеглих територіях.

2.4.4. Забезпечити збереження майна Виконавця та третіх осіб, яке буде перебувати у безпосередньому використанні Замовника під час проведення конференції. У разі пошкодження вказаного майна, Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість майна.

2.5. Сторони зобов’язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітни­цтво лише до дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення своєчасного та найкращого проведення конференції.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Вартість послуг за даним Договором встановлюється згідно з тарифами Виконавця, що доступні на Сайті.  

3.2. Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 100% від суми, вказаної в п. 3.1., за послуги Виконавця згідно з рахунком, який надає Виконавець. Сплата проводиться в безготівковому порядку, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів від дня отримання рахунку-фактури Замовником.

 

4. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1.  Виконавець може тимчасово призупинити надання Замовнику послуг без попередження у разі не надходження оплати від Замовника. Надання послуг поновлюється після надходження платежу.

4.2. При затримці оплати більше ніж на 14 (чотирнадцять) календарних днів  згідно графіку, прописаного у п. 3.2 даного Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов Договору.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг в разі порушення Замовником обов’язків, передбачених пп. 2.4.3, 2.4.4 цього Договору.

 

5. ФОРС МАЖОР.

5.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі), політичних катаклізмів, війни, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

5.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону.

5.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є сертифікат, що надається Торгівельно-Промисловою Палатою України.

5.4. У випадку дії форс-мажорних обставин всі виплати підлягають поверненню, штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну програми заходу, або перенесення строків.

5.5. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даного Договору за взаємною домовленістю.

 

6. ІНШІ УМОВИ.

6.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.2. Розірвання даного Договору можливі за взаємною згодою сторін.

6.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди справа передається на розгляд до суду у відповідності  з чинним законодавством України.          

6.4. Сторони даного Договору, дають свою згоду на обробку їх персональних даних іншою Стороною протягом необмеженого строку в обсязі, зазначеному в Договорі, з метою ведення систематизації та обліку діяльності, а також погоджуються на внесення будь-яких змін до таких баз даних без додаткового повідомлення особи, дані про яку обробляються.